91 York St Sydney

91 York Street, Holmes Institute
Sydney 2000